คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ายเลขานุการ
ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการ
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่ง
มติคณะกรรมการ
ข้อหารือ
ข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดต่อเรา
   
   
   
 

สภามหาวิทยาลัยสงขาลนครินทร์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๖๒(๙/๒๕๔๗) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี ศาสตราจารย์ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อทำหน้าที่ พิจารณาการขอกำหนดแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแทน คณะอนุกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และคณะซึ่งได้มีการ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ ก.พ.อ. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศมหาวิทยาลัยอาจออก ข้อบังคับหรืออื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตาม ความเหมาะสม

เอกสารการบรรยายคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบด

ข้อแนะนำในการขอกำหนดตำแหน่ง
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๘๒-๐๕๒, ๐๗๔-๒๘๒-๐๔๕ โทรสาร.๐๗๔-๒๑๒-๓๔๗

E-mail:nantana.p@psu.ac.th


เริ่มนับ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒