คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ายเลขานุการ
ความคืบหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการ
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่ง
มติคณะกรรมการ
ข้อหารือ
ข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดต่อเรา
งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-282-052 โทรสาร.074-558-903

E-mail:nantana.p@psu.ac.th